Browse Author: maximios

Змістовий модуль 2 (Витяг з програми)

Змістовий модуль 2.

Туристичні ресурси країв України

 

(Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області) (4 год.)

 

и, національно-природні парки, пам’ятки природи.

).

замками України.

Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.

територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

туристичного регіону.

культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

Галичини.

 

:

Галичини.

2.Історико-архітектурний ансамбль Львова

 

Рекомендована література:

1.Антонюк-Гаврищук Є.І. Музеї Буковини. – Чернівці, 2007.

та куль­тура. – 1997. – № 2. – С. 30 – 49.

замок. – Львів, 1978.

Львів, 1991.

, 2003 (буклет).

. – Львів, 2004 (буклет).

Івченко А. Міста України. Довідник. – К.,1999.

Івченко А.С. Вся Україна. Путівник. – К., 2006.

вид. – К., 2007.

. Ужгород. – Ужгород,1990.

Лесик О.В. Замки та монастирі України. – Львів, 1985.

Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів, 2005.

Україна: скарби музеїв і заповідників. Путівник. – К., 1997.

. – Чернівці, 2007.

 

Житомирська та Рівненська області) (4 год.)

 

національно-природні парки, пам’ятки природи.

.

краєзнавчо-туристичної діяльності.

економічного розвитку, сучасна та перспективна територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Поліського туристичного регіону.

орико-культурні ресурси краю.

Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

Завдання для самостійної роботи:

та її краєзнавчі туристичні ресурси.

 

:

парк.

Житомирщини.

Рекомендована література:

– С.21 – 28.

. – Володимир-Волинський, 2001.

нарис. – Житомир, 2003.

та культура. – Луцьк, 2012.

А. Луцький історико-культурний заповідник. – К., 1987;

Р. Луцьк : архітектурно-історичний нарис. – К., 1990.

. – Житомир, 2007.

: Наш світ, 2002 (буклет).

України. – Львів,1993.

: Наш світ, 2003 (буклет).

«К», 2001 .

Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів, 2005.

. – Львів, 1985.

Хмельницький, 1997.

. – Луцьк, 2000.

 

області) (4 год.)

 

. обл., Хмільнику Вінницьк. обл.).

р-н, с.Буша).

краєзнавчо-туристичної діяльності.

елення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Подільського туристичного регіону.

Історико-культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

туризму Тернопільщини.

Поділля.

 

:

Поділля.

2.Історико-архітектурний ансамбль Кам’янця-Подільського.

 

Рекомендована література:

. – Тернопіль, 2009.

1986.

Івченко А. Міста України. Довідник. – К.,1999.

Івченко А.С. Вся Україна. Путівник. – К., 2006.

Львів,1993.

42 – 47.

7.Любінська Л. Національний природний парк “Подільські Товтри” // Краєзнавство. – 1999. – № 1-4. – С.55.

 

(Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області) (6 год.)

 

Природні ресурси Придніпровського туристичного регіону. Природно-кліматичні умови регіону. Заповідники, дендропарки, пам’ятки природи.

Історико-культурні ресурси регіону. Історико-культурні заповідники:

. І.К.Тобілевича.

Фортеці (фортечні споруди), палаци і монастирі як краєзнавчо-туристичні об’єкти регіону.

Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.

Соціально-економічні умови та ресурси регіону: економіко-географічне положення, транспортна доступність території, рівень її економічного розвитку, сучасна та перспективна територіальна організація господарства, туристична інфраструктура, демографічна ситуація, структура населення, трудові ресурси та ін.

 

Семінарське заняття (2 год.)

 

1. Природні ресурси Придніпровського туристичного регіону.

2. Історико-культурні ресурси краю.

3. Соціально-економічні умови та ресурси регіону.

 

:

Придніпров’я.

2.Курорти і курортні місцевості Київської області та їх роль у краєзнавстві.

Полтавщини.

Дендропарки Чернігівщини.

 

:

1.Історико-архітектурний ансамбль Києва.

Чернігова.

Черкащини?

на Черкащині.

Умань та парк «Софіївка».

 

Рекомендована література:

. – Чернігів, 2008.

України. – К., 1996. – С.106 – 111.

». – Ніжин, 2008.

України. – 1994. – № 3-6. – С. 57 – 62.

України. – 1996. – №3-4. – С.29 – 33.

, Ю.В.Павленко, О.Ю. Храмов. – К., 2005.

К., 1984.

8.Державний історико-культурний заповідник “Батьківщина Тараса Шевченка”. – Б.м., 2000.

. – Львів, 2013.

– К., 2008.

вид. – К., 2007.

, 2001.

1984.

14.Київ: Енциклопедичний довідник. – К., 1981.

храми). – К., 1999.

16.Київщинознавство: Посіб. для вчителя / За ред. І.Лікарчука. – К., 2001. – Вип. 1.

м. Києва. – К., 1998.

музеїв. – Переяслав, 2000.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – К.,1992.

. – К., 2011.

Сапон В. Чернігів древній і сучасний. – Чернігів, 2003.

22.Требенюк Г.С., Демартино А.П., Коваль Р.М., Коротенко В.В., Ластовський В.В., Лук’яненко С.В. Героїзм і трагедія Холодного Яру. – К.,1996.

. – К., 1990.

Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев. Архитектурно-исторический очерк.-К.,1982.

 

 

Звіт

2

 

Зміст

Вступ

 

Саме тому в останні роки спостерігається підвищення інтересу до теорії ризику як серед науковців, так і менеджерів різних рівнів. Дослідження перспектив підвищення ефективності формування доходів діяльності промислових підприємств і механізмів їх розвитку необхідно здійснювати з погляду можливостей регулювання, з позицій ситуативного менеджменту механізмів господарювання самих підприємств.

є наявність на підприємстві висококваліфікованого персоналу, що здатний вирішувати складні виробничі завдання, оперативно реагувати на зміни ринкового середовища та швидко вирішувати проблеми, що виникають в процесі поточної діяльності підприємства. Важливим напрямком підготовки спеціалістів відповідної якості є організація практики.

Метою практики є проведення комплексного дослідження господарської діяльності та проведення фінансового аналізу діяльності підприємства.

Відповідно до мети роботи були сформовані наступні завдання:

провести діагностику економічної політики по відношенню до підприємства;

розглянути організацію економічної роботи на підприємстві;

дослідити систему корпоративного управління на підприємстві;

провести оцінку організаційної структури підприємства за класифікаційними ознаками і структурою управління;

розглянути структуру підприємства за розміщенням ресурсів;

провести аналіз облікової політики підприємства, фінансової, податкової та статистичної звітності;

визначити інвестиційно-інноваційну модель діяльності підприємства;

провести оцінку рівня оптимізації формування майна та джерел його утворення;

дослідити систему управління прибутковістю підприємства за інформаційними ресурсами фінансової, податкової та статистичної звітності;

розглянути мотивацію працівників підприємства;

визначити особливості планування і прогнозування потенціалу підприємства;

розглянути особливості аналітичної і контрольної роботи на підприємстві;

дослідити правові засади регулювання діяльності підприємства;

визначити систему оподаткування підприємства;

провести оцінку ризику банкрутства підприємства, його конкурентоспроможності і рейтингу серед суб’єктів господарювання на регіональному рівні;

Апробація дипломної роботи проводилась в напрямку:

розглянути теоретичні основи побудови економічного механізму господарської діяльності підприємства;

обґрунтувати методики економічної діагностики підприємства, провести оцінку вітчизняного та зарубіжного досвіду;

;

;

на прибутковість господарської діяльності.

підприємства.

перевезень.

.

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення; системний підхід, методи аналізу і синтезу; графічний метод – для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного представлення теоретичних і практичних положень роботи; та ін.

.

 

господарського та цивільного законодавства та Статуту (додаток А).

.1).

Таблиця 1.1

ПП «ВКП Проспект»

71.11 Діяльність у сфері вантажного транспорту

 

 

обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

на праві власності, формується за рахунок:

;

в результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, отриманого на законних підставах.

а вимогу кредиторів.

є:

;

тажів автомобільним транспортом;

— оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

— оптова та роздрібна торгівля усіма видами транспортних засобів, усіх марок та моделей, причепами іноземного та вітчизняного виробництва;

— діяльність у сфері транспорту;

ільноконвертовану валюту;

перевезень провадження науково-технічного прогресу;

транспортних засобів, як юридичних так і фізичних осіб;

;

громадянам та юридичним особам;

— інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

.

1.2

рр., тис.грн.

в 46,74 р.б.

 

рр. можна відмітити їх позитивну динаміку, так дохід від реалізації зріс в 30,57 рази. Відповідно зріс чистий дохід в 24,75 рази.

році до 2,40 тис. грн.

рік.

 

1.2. Організація економічної роботи на підприємстві

 

Успішне вирішення завдань економічного аналізу потребує чіткої організації проведення аналітичної роботи. Під організацією економічної роботи розуміють створення злагодженої постійної системи для виконання аналітичної діяльності та досягнення певної кінцевої мети – оптимізацією та підвищення ефективності управління економічним механізмом підприємства. Організація економічної роботи на підприємстві охоплює велике коло питань, які включають в себе організацію аналітичної служби; організацію технології аналітичного процесу; розроблення загальних засад та порядку проведення аналізу; організаційне, методичне, матеріально-технічне забезпечення; загальне керівництво, оформлення виконаних аналітичних робіт та прийняття раціональних управлінських рішень; розвиток та удосконалення економічного аналізу на підприємстві з метою поліпшення якості управління тощо.

та системність організації аналітичних робіт забезпечується через планування, що полягає в складанні комплексного плану організації всієї аналітичної роботи на підприємстві та складанні планів для окремого виду аналізу, передбаченого в комплексному плані.

:

;

використання

.

.

.

.

 

ПП «ВКП Проспект»

.

.

.

.

, пов’язане з інформаційними процесами. Високоефективна управлінська діяльність здійснюється не інакше, як на основі бездоганного інформаційного матеріалу (причому ця діяльність завершується видаванням нової інформації).

).

ПП «ВКП Проспект»

1. Загальний коефіцієнт

0,02

 

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних засобів для покриття поточних боргів, негативним є його зменшення в динаміці на 3,49 пунктів, але показник перевищує нормативне значення. Коефіцієнт швидкої ліквідності скоротився на 1,34 пункти, але знаходиться в межах нормативу, що свідчить про можливість погашення поточних зобов’язань за рахунок власних фінансових надходжень.

Частка виробничих запасів нижче нормативного значення, хоча порівняно з базисним роком зросла на 0,04 пункти, що свідчить про прискорення оборотності грошових коштів підприємства та поточних фінансових інвестицій своєчасне для погашення поточних зобов’язань.

є ліквідним та платоспроможним, має позитивну тенденцію до збільшення оборотних коштів для покриття поточних зобов’язань.

.

ПП «ВКП Проспект»

 

році.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу зріс на 1,90 пункти структури і становить 2,11 пункти, що не відповідає нормативному значенню. Коефіцієнт фінансової стабільності за досліджений період зменшився на 0,84 пункти, та вище нормативного значення на 0,32 пункти.

свідчать про зростання залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Відповідно основних показників рентабельності підприємства визначається ефективне ведення господарської діяльності, що є позитивним.

).

5

рр.

33,44

 

 р. зріс на 29,72 пункти і склав 24,48%. Цей показник свідчить про те, що на 1 гривню активів підприємства, що знаходиться на його балансі, підприємство отримує 24,48 коп. прибутку.

році підприємство взяло на баланс довгострокове зобов’язання та короткостроковий кредит банку. Збільшилась кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 1764,4 тис. грн., або в 67,58 рази.

 

1.3. Система корпоративного управління на підприємстві

 

визначає, як саме власники координують і контролюють роботу менеджерів, встановлюючи механізм установки цілей, планування, досягнення поставленої мети, звітності, а також відповідальність менеджерів за результати діяльності.

­жень і відповідальності.

ис. 1.2.

 

підприємстві

Більшість обов’язків виконання фінансової роботи покладені на головного бухгалтера, який у цьому напрямі здійснює фінансові розрахунки, оформлює фінансові документи та складає фінансову звітність. Директор, у свою чергу, приймає фінансові рішення щодо перспективного розвитку підприємства і поточної діяльності, залучення джерел інвестування та їх використання, а також проводить фінансову політику.

.

 

ПП «ВКП Проспект»

.

 

ПП «ВКП Проспект»

.

 

1.4. Оцінка організаційної структури підприємства за класифікаційними ознаками і структурою управління

 

Організаційна структура управління — це форма системного управління, яка включає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів з використанням лінійних, функціональних і міжфункціональних зв’язків у процесі спілкування. Управління підприємством здійснює його Директор. Прийняття на роботу директора здійснюється засновницьким шляхом укладання з ним контракту.

Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції засновника і інших органів управління даного підприємства.

Підприємство діє на основі повного господарчого розрахунку і самофінансування. Основним узагальненим показником господарської та виробничої діяльності підприємства є прибуток. Лінійні зв’язки виникають між підрозділами і керівниками різних рівнів управління, де один керівник підпорядковується іншому. Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, які виконують певні функції на різних рівнях управління і між ними не існує адміністративного підпорядкування.

Задіяння робочої сили в виробництві здійснюється через відповідне його управління. Організаційна структура управління є лінійно-функціональною, тобто між її елементами існують як горизонтальні, так і вертикальні взаємодії.

Перевагами такої структури можна вважати:

— лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління виробничими процесами за лінійною схемою (керівник вищого рівня — керівник нижчого рівня — виконавець);

— функціональні підрозділи надають методичну допомогу, готують інформацію, виконують різні управлінські завдання для відповідних лінійних керівників.

.

; та ін.

та дотримання технологічної дисципліни.

Головний механік забезпечує безперервну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу обладнання, утримання в робочому стані на високому рівні. Організує розробку оглядів, іспитів, профілактичних ремонтів обладнання, забезпечує технічну підготовку виробництва.

функціональна система організації бухгалтерського обліку представлена за ділянками роботи підприємства, що дозволяє значно скоротити витрати часу і уникати дублювання обов’язків та роботи. При створеному організаційному рівні управління, розрахуємо показник ефективності управління:

.1)

підприємством; Зу – затрати на управління (сукупні).

-3,65

65

4

.

6.

6

ПП «ВКП Проспект»

Показники

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-0,02

 

.

р.

р. На підприємстві визначається ефективний рівень функціонування різних елементів системи управління, що є позитивним.

 

1.5. Оцінка структури підприємства за розміщенням ресурсів

 

одаток Б).

1.7

, тис. грн.

Показники

2013

2014

1

Зареєстрований (пайовий) капітал

500,9

608,9

608,9

2

Власний капітал

411,3

637,4

1293,2

3

Залучений капітал

89,9

752,8

2734,1

4

Дебіторська заборгованість

180,9

739,4

1615,1

5

Кредиторська заборгованість

26,5

437,5

1790,9

6

Загальна вартість активів

501,2

1390,2

4027,3

р.б.

 

відносно 2013 р., що визначає збільшення залежності підприємства від залученого капіталу в 2015 р.

в 8,04 рази.

.

1.8

ПП «ВКП Проспект»

2013

2014

2

3

р.б.

.

тис. грн./чол., що свідчить про зростання забезпеченості персоналу підприємства основними фондами на кінець 2015 р. та є позитивним.

залежить від економічно грамотного використання усіх видів ресурсів. Питання зниження витрат операційної діяльності на підприємствах є важливим, оскільки витрати є внутрішнім чинником функціонування підприємства, а від величини виробництва залежить рівень ефективності функціонування господарювання будь-якої структури.

).

Таблиця 1.9

рр.

 

сума операційних витрат за аналізований період зросла на 4138,6 тис. грн., або в 19,11 рази. В 26,6 рази зросли матеріальні затрати, в 5,83 рази зросли витрати на оплату праці та відповідно відрахування на соціальні заходи. Інші операційні витрати зросли на 54,7 тис. грн., або в 2,51 рази.

році становить 73,6%. Така динаміка формування операційних витрат підприємства цілком пов’язана із збільшенням обсягів виробництва продукції, та негативним фактором як зростання цін на сировину, матеріали, паливо, тощо.

Загалом, визначаємо, що рівень розміщення ресурсів підприємства є зростаючим, що пов’язано з активізацією операційної діяльності підприємства, формування значного рівня кредиторської та дебіторської заборгованості, нарощення операційного потенціалу загалом (закупівля техніки автотранспорту як за власні кошти, так і із зовнішніх запозичень), активно використовуються послуги сторонніх організацій.

 

1.6. Облікова політика підприємства, фінансова, податкова та статистична звітність

 

перебувало на загальній системі оподаткування.

00,00 грн. При нарахуванні амортизації використовуються наступні методи: — основних засобів — податковий; — нематеріальних активів — прямолінійний; — малоцінних необоротних активів — в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання. Для оцінки запасів при вибутті використовується метод ФІФО.

.

Оцінка активів за зобов’язань здійснюється виходячи з припущення, що діяльність підприємства буде тривати і далі.

Бухгалтерський облік ведеться з дотриманням принципів обачності, автономності та послідовності. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження коштів, пріоритетною є оцінка активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Оцінка активів за зобов’язань здійснюється виходячи з припущення, що діяльність підприємства буде тривати і далі.

не створена, основні обов’язки ведення бухгалтерської роботи покладені на головного бухгалтера.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, виконує такі основні функції:

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер складає та подає податкові та статистичні звітності.

рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансових звітів, у тому числі за відповідне розкриття інформації, за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності згідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

 

 

вважає інвестиціями усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Отже, під інвестиціями розуміють діяльність із вкладання грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі проекти, цінні папери, нерухомість, статутні фонди інших підприємств, колекції, дорогоцінні метали та інші об’єкти, ринкова вартість яких постійно зростає і дає власнику дохід у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу тощо. У загальному розумінні інвестиціями називають дострокове вкладання коштів (на період понад 1 рік).

.

ня автотранспортних підприємств у конкурентному середовищі.

­забюджетних фондів.

формується на основі таких фінансових ресурсів: підприємницький капітал, позиковий капітал.

­них і нематеріальних активів, цінних паперів, прав користування природними ресурсами, майном тощо.

Головними джерелами інвестиційних ресурсів є: чистий прибуток, мобілізація внутрішніх ресурсів, амортизаційні відрахування, пайові внески, страхові внески до Пенсійного фонду, кошти від розміщення власних цінних паперів і реалізації цінних паперів інших емітентів, кредиторська заборгованість, кредити і позички, спонсорство, державні субсидії.

).

1.10

ПП «ВКП Проспект»

Відхилення

5. Довгострокові

6. Кредиторська заборгованість за товари,

0,00

 

Структуру джерел формування капітальних вкладень підприємства становлять власний, позичений та залучений грошовий капітал, який використовується підприємством для формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку.

р. в структурі джерел фінансових вкладень становить 15,12%, зниження даного показника формується в результаті налагодження активної операційної діяльності, поступового залучення короткострокових та довгострокових кредитів на закупівлю обладнання.

р. – повністю сплачено, кошти активно спрямовуються на капіталізацію.

, що визначається як позитивний стан формування капітальних вкладень підприємства.

.

ПП «ВКП Проспект»

можуть бути як внутрішні (власні кошти), так і зовнішні (вітчизняні та іноземні). Залучення до інвестування того чи іншого фінансового ресурсу потребує дуже ґрунтовного порівняльного аналізу.

. Зауважимо, що рівень капітальних вкладень підвищувався прямо пропорційно до розширення господарської діяльності підприємства, а тому є ефективним.

При значному зовнішньому залученні коштів, відбувається зниження рівня фінансової стійкості підприємства, що може призвести до хиткого фінансового стану та можливого банкрутства.

 

1.8. Оцінка рівня оптимізації формування майна і джерел його утворення

 

.

ПП «ВКП Проспект»

Пунктів

 

 р., що в 37,8 рази більше. Зросла загальна вартість грошових коштів в 9 разів (приріст становить 1,6 тис. грн.).

ПП «ВКП Проспект»

Розглядаючи структуру пасивів підприємства, можна дійти висновку, що їх загальна вартість зросла на 3526,1 тис. грн., або в 8 рази. Зменшилась питома вага зареєстрованого (пайового) капіталу з 99,94% до 15,12%, тобто на 84,82 пункти структури. Позитивним є зростання нерозподіленого прибутку на 773,9 тис. грн., або в 26 рази.

році підприємство оформило короткостроковий кредит банку на суму 408,0 тис. грн., що складає 10,13% від загальної структури. Збільшилась кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 1764,4 тис. грн., або в 67,58 рази, збільшення складає 39,18 п.с.

 

 

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної діяльності.

Показники прибутку є важливі для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства, вся діяльність підприємства спрямована на його утворення. Він є джерелом сплати податків.

).

можна зробити висновок, що на підприємстві протягом аналізованого періоду відбувалося стабільне зростання суми чистого прибутку порівняно з базисним рівнем.

1.13

 рр.

453,1

 

роком становить 453,1%.

У цілому результати дослідження свідчать про стабільність діяльності підприємства, та позитивну динаміку щодо зростання чистого прибутку.

).

1.14

рр.

сума,

 

роком, наявні також значні структурні зрушення, зокрема, на 2,73 пунктів структури збільшилася питома вага чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг.

).

рр.

сума,

сума,

 

Така зміна зумовлена зростанням суми податку на додану вартість в 449 рази, собівартості реалізованої продукції в 19,17 рази, інші операційні витрати в 18,79 рази. Також зросли відрахування з прибутку у вигляді податку в 26,3 рази. Відповідно, такі зміни вплинули на загальну структуру витрат: на 21,1 пункти зросла частка податку на додану вартість, також зросла частка податку на прибуток з 2,6% до 2,7%. Частка собівартості реалізації продукції та інших операційних витрат скоротилась на 19,2 і 3,8 пункти відповідно.

 

 

спрямовується на формування відповідної та гідної оплати праці спеціалістів. Матеріальне стимулювання на сучасному етапі діяльності підприємства застосовується в комплексі з організаційно-технічними заходами, пов’язаними з підвищенням змістовності праці, поліпшення її умов.

заробітна плата складається з:

1. Основна заробітна плата:

«Водій» та «Робочий»;

»;

г) часова ставка оплати праці – для працівників за посадою «Водій».

д) розрахунок оплати праці згідно затверджених нарядів на виконання робіт – для працівників за посадою «Робочий».

» встановлюються в розмірі мінімальної заробітної плати, визначеному законодавством.

За умови почасової (погодинної) форми оплати праці основна заробітна плата робітників визначається множенням тарифної ставки на кількість одиниць відпрацьованого часу. Керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям посадовий оклад виплачується повністю, якщо відпрацьовано встановлену для відповідної категорії та професійної групи працівників норму робочого часу.

При відрядній формі оплати праці тарифна ставка (оклад) виплачується, якщо виконано встановлені норми. Якщо ж норм виробітку (часу) не виконано, працівникові виплачується лише частина тарифної ставки (окладу). За умов перевиконання норм виробітку (часу), крім тарифної ставки (окладу), працівникові нараховується відрядний приробіток.

2. Додаткова заробітна плата:

а) надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством;

б) премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань (посадових обов’язків) (за окремим положенням).

3.3. Заохочувальні і компенсаційні виплати:

а) надбавки:

за високі досягнення у праці – у розмірі до 60% посадового окладу (часової ставки);

за вислугу років (за окремим положенням);

б) доплати:

за інтенсивність і складність роботи – у розмірі до 80% посадового окладу (працівникам керівного складу підприємства);

за збільшення обсягів роботи, розширення сфери обслуговування – у розмірі до 50% посадового окладу (часової ставки);

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у разі хвороби, перебування у відпустці та з інших причин) – до 100% посадового окладу (часової ставки) відсутнього працівника (штатним заступникам керівників структурних підрозділів підприємства ця доплата не виплачується).

Надбавки за високі досягнення у праці та доплати за інтенсивність і складність роботи скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни за рішенням директора підприємства;

в) заохочення (у грошовій формі):

особливо важливих завдань – у розмірі до одного посадового окладу;

у зв’язку з ювілеєм (50 та 60 років) – у розмірі до двох посадових окладів;

г) винагорода за підсумками роботи за рік (за окремим положенням).

.

р. В загальній структурі фонд додаткової заробітної плати знижується на 0,3 п.с.

заробітної плати по підприємству.

16

, тис. грн.

0,6

 

.

1.17

ПП «ВКП Проспект»

1

За суміщення професій (посад)

2

За розширення зон обслуговування

3

За збільшення обсягів робіт

5

За інтенсивність праці працівників

6

За високі досягнення у праці

7

За освоєння прогресивної технології, нової техніки та устаткування

8

На період освоєння нових норм трудових витрат

9

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

1

За високу професійну майстерність

Диференціюються за розрядами робітників:

2

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів і автобусів

3

За високі досягнення у праці

4

За виконання особливо важливої роботи (за певний термін її виконання)

5

За складність, напруженість у роботі

6

За знання та використання у роботі іноземної мови

До 30% посадового окладу

 

доплати за суміщення професій та за розширення зон обслуговування на підприємстві максимальними розмірами не обчислюються. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників може бути встановлена доплата до 100% тарифної ставки (окладу відсутнього працівника).

постачальниками передбачено високий відсоток надбавки за знання іноземної мови.

перевищення норм праці за більшим відсотком премії може привести до погіршення якості продукції. Умови і показники преміювання доцільно поділяти на основні й додаткові.

відсутня одноразові премії та винагороди.

У разі невиконання основних умов преміювання премію, як правило, не сплачують, а в разі невиконання додаткових – сплачують у менших розмірах (у межах до 50%). За перевиконання як основних, так і додаткових показників розмір премії треба збільшувати.

 

 

є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

має включає п’ять розділів.

Розділ 1 «Джерела формування і надходження коштів», в якому повинні бути відображені суми коштів, які будуть сформовані (залучені) підприємством у плановому році, а також суми коштів, сформовані (залучені) у попередні періоди, що використовуватимуться для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, а також виконання зобов’язань у планованому році.

Розділ 2 «Приріст активів підприємства», в якому повинні бути відображені суми витрат у плановому році, пов’язаних із придбанням та створенням (збільшенням) активів підприємства.

Розділ 3 «Повернення залучених коштів», в якому повинно бути відображено повернення коштів, залучених підприємством з усіх джерел, включаючи кошти, залучені у попередні періоди.

Розділ 4 «Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів», в якому повинна бути відображена сума витрат підприємства на виконання зобов’язань перед бюджетом, включаючи погашення недоїмки минулих періодів, відстроченої та реструктуризованої заборгованості зі сплати податків та обов’язкових платежів.

Розділ 5 «Покриття збитків минулих періодів», в якому повинне бути відображене спрямування коштів на покриття збитків, які виникли у підприємства у минулі періоди.

Ефективний механізм планування доходів, витрат і прибутку дає змогу оцінити майбутній фінансовий результат діяльності підприємства з урахуванням ризиків. Прибуток підприємства, визначений на плановий період, є основою виживання та стабільного розвитку підприємства, оскільки забезпечує виконання таких принципів економічного розрахунку, як: економічна самостійність, рентабельність, самофінансування і матеріальна зацікавленість. Середній темп зростання визначимо за наступною формулою:

.1)

де n – кількість темпів зростання за однакові інтервали часу.

За даними звітності підприємства середній темп зростання обсягу доходу від реалізації продукції становить:

 

зріс в 4,98 рази.

рр. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень — значна.

необхідно активізувати пошук резервів для скорочення довгострокових та поточних зобов’язань, зменшення непродуктивних витрат.

р. чистий дохід підприємства, відповідно прогнозуємо збільшення на 50%, а приріст витрат на виробництво матиме менші темпи. Значну увагу повинні приділити зниженню інших операційних витрат.

1.18

ПП «ВКП Проспект»

Відхилення

році планується в розмірі 1708,39 тис. грн.

, засвідчив низький рівень їх застосування. В основному використовується балансовий метод економічного планування, що пов’язано, насамперед, зі складанням фінансової звітності.

В умовах стабільних цін і можливості прогнозування умов господарювання плани по прибутку, як правило, розробляються на рік. Підприємства можуть також складати плани по прибутку на квартал.

.

-2015 р.

Точку беззбитковості визначають таким чином:

.2)

– величина змінних витрат на одиницю продукції, грн; Ц – ціна продажу, грн.

).

ПП «ВКП Проспект»

0,90

 

сума ряд. 2130, 2150.

), показує на скільки відсотків (разів) чистий дохід (фактичний, плановий) від господарської діяльності підприємства більший (менший) чистого доходу, який забезпечує його беззбиткову діяльність.

.

р.

р. встановлення беззбиткового обсягу чистого доходу на рівні 1071,69 тис. грн., постійних витрат – 173,1 тис. грн. та змінних витрат в розмірі 898,56 тис. грн.

4444,47 : 5300,8 = 0,84) менша 1,0 тобто підприємство формує валовий прибуток, дотримується прибуткового сценарію розвитку і, за умови одержання фактичного чистого збитку, має можливість, збільшивши обсяги господарювання, забезпечити його беззбитковість.

Відповідно для максимізації валового прибутку підприємство має збільшувати обсяги реалізації до того часу, поки граничний дохід вищий за граничні витрати, і припинити розширення господарської діяльності як тільки граничні витрати почнуть перевершувати граничний дохід. За дотримання цієї умови для збільшення чистого прибутку необхідно мінімізувати постійні витрати на 1 грн. чистого доходу.

р. на 0,36 од., та визначає зростання рівня реалізації продукції для формування прибуткової діяльності підприємства.

р. при певній оптимізації витрат підприємства та зростанню доходності, сформується чистий прибуток на рівні 1708,39 тис. грн., витрати становлять 6242,81 тис. грн.. (загальне зростання витрат відбудеться 35,2%).

В результаті постійні витрати будуть сформовані на рівні 199,1 тис. грн., змінні витрати беззбиткового обсягу реалізації робіт та послуг на рівні 630,82 тис. грн. Відповідно чистий дохід беззбиткової діяльності сформувався на рівні 829,92 тис. грн.

Відмітимо, що метод оптимізації застосовується для обґрунтування оптимальних варіантів, які є найбільш прийнятними з точки зору витрат фінансових ресурсів. Разом з тим метод оптимізації використовується лише для обґрунтування декількох варіантів одного економічного рішення, тобто різних сценаріїв, а не обґрунтування альтернативних варіантів здійснення господарської діяльності. Це, у свою чергу, обмежує застосування даного методу і зменшує диверсифікованість економічного планування в розрізі складання і виконання планів з формування прибутку.

(прогноз)

Прогнозування доходів і формування прибутку відбувається експертним шляхом, без використання моделей і методів прогнозування, що обмежує ефективність використання прогнозів для розробки та реалізації планів. Проте, навіть експертний підхід до прогнозування дозволяє частково вирішити майбутні економічні проблеми та віднайти джерела фінансування для їх вирішення.

слід вважати відсутність практики використання таких методів економічного планування, як пофакторний і системний. На нашу думку, це спричиняє значні недоліки як в системі економічного управління, так і в системі економічного планування підприємства.

 

У процесі здійснення діяльності бухгалтерія виконує наступні функції:

1. Визначення, формулювання, планування, здійснення й координація організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2. Раціональна організація ведення обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

3. Складання балансу підприємства (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси й витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

4. Організація та контроль за складанням розрахунків щодо використання прибутків, витрат на виробництво (витрат обігу), платежів до бюджету, своєчасністю й правильністю складання звітності.

5. Контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

6. Контроль за довгостроковими інвестиціями підприємства в прибуткові активи (цінні папери – акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов’язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації державних та місцевих позик, вклади до статутних фондів спільних підприємств та інші фінансові вкладення; за обліком страхової діяльності; бартерними (товарообмінними) операціями; за правильністю обліку операцій в іноземних валютах, із векселями Державного казначейства; інкасацією боргових вимог.

7. Складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

8. Контроль за правильністю відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

9. Регулювання розходження фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризацій.

10. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько – фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

11. Заходи щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

12. Участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контроль за поданням в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

13. Робота, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно – господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, контроль за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

14. Участь у роботі з удосконалення й розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

15. Забезпечення на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

16. Надання методичної допомоги працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

є:

Організація і систематичне удосконалення фінансово-аналітичної роботи, направленої на аналіз прибутковості продукції.

Впровадження системи бюджетування.

Впровадження та супроводження інформаційної системи управління підприємством.

Розробка аналітичних висновків та рекомендацій стосовно можливих шляхів розвитку підприємства в сфері виробничої, торгової і фінансової діяльності.

фінансового управління та контролю підприємства.

Надання оперативної та регулярної фінансово-аналітичної інформації керівництву підприємства.

Участь в організації комплексного економічного аналізу діяльності підприємства та надання рекомендацій для розробки заходів щодо прискорення темпів росту продуктивності праці, ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва.

).

 

. Взаємодія суб’єктів системи внутрішнього контролю на підприємстві:

цільових установок;

2 – Доведення цільових установок управлінським персоналом до спеціалістів: бухгалтерія, відділ збуту, виробничі підрозділи та ін.;

3 – Формування і відтворення інформації спеціалістами;

4 – Прийняття управлінського рішення фінансовою службою і формування інформації про виконання цільових установок для керівника (власників);

5 – Прийняття керівником рішення про відповідність діяльності підприємства та призначеного управлінського персоналу цільовим установкам;

6 – Перевірка і підтвердження достовірності інформації, що надходить: від спеціалістів до фінансових управлінців; від адміністратора до власника.

використовується набір інструментів оцінки рівня ефективності фінансової діяльності підприємства.

Значну увагу приділяють оцінці фінансового стану підприємства в динамці (на основі стандартизованих показників фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності та ін.), виконується прогнозування прибутковості підприємства з використанням екстраполяційних методів, також використовують методику маржинального аналізу, контролю межі беззбитковості.

 

 

 

 

.

зацій та громадян-підприємців».

формується відповідно до Положення про організацію договірної роботи на підприємстві. Дане положення встановлює загальні вимоги до укладання договорів, а також порядок складання та погодження проектів договорів структурними підрозділами підприємства, зберігання та виконання договорів.

).

0

ПП «ВКП Проспект»

Формування методики реалізації договірного процесу, зокрема, за окремими видами договорів, виходячи з альтернативи, передбаченої чинним законодавством (закріплюються мінімальне та максимальне значення: знижок, що можуть бути надані, штрафів, які можуть стягуватися або сплачуватися, обсягу реалізації у натуральних та вартісних вимірниках, цін)

 

Суб’єктами організації договірного процесу є власник підприємства або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до установчих та інших розпорядчих документів.

.

 

1.14. Система оподаткування підприємства

 

є вкрай важливим фактором.

здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування.

Відповідно до цього воно сплачує такі податки і платежі:

Податок на додану вартість;

Податок на прибуток;

Податок з доходів фізичних осіб;

Єдиний соціальний внесок;

Військовий збір.

Інші податки та збори

Податок на додану вартість є непрямим податком, а тому він сплачується за рахунок покупця, а не за рахунок доходів підприємства, яке реалізує відповідні товари чи послуги. Отож, платником податку виступає підприємство, яке реалізує продукцію, а податковий тягар фактично переноситься на покупця.

ПДВ включається до ціни товарів, робіт, послуг, тому він є ціноутворюючим фактором.

Відповідно до ст. 193 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2011 року №2755-VI (далі – ПКУ) ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: а) 20 відсотків; б) 0 відсотків; в) 7%.

, визначається за формулою:

)

)

)

)

— сума податкового кредиту в плановому періоді; ЧДп — плановий чистий дохід підприємства з операцій, які підлягають обкладанню податком на додану вартість; ВПп — вартість придбаних ресурсів за ціною постачальників із господарських операцій, які підлягають обкладанню податком на додану вартість у плановому періоді.

планує одержати чистий дохід у сумі 50 000 грн. і придбати ресурси для господарської діяльності за цінами постачальників (без ПДВ) на суму 25 000 грн. Сума ПДВ, що планується до сплати в бюджет, складає:

(50000 *20 / 100) — (25000 * 20 / 100) = 10000 — 5000 = 5000 грн.

.

Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Податок на прибуток є прямим податком, який сплачують підприємства з прибутку, який дорівнює перевищенню суми доходів над собівартістю реалізованих товарів , виконаних робіт та наданих послуг, а також над сумою інших витрат звітного періоду.

За 2016-2017 рр. ставка не змінилась.

Податкова декларація з прибутку на прибуток підприємства подається щоквартально до органів держаної податкової служби в електронному вигляді на протязі 40 календарних днів.

Податок з доходів фізичних осіб – це обов’язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Ставка податку з доходів фізичних осіб складала з 1 січня 2015 р. – 15 %, 20%, 5%, 30%, а з 1.01.2016 р. – 18%.

ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету при виплаті оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ).

Звітний період подачі декларації – податковий квартал. Термін подання декларації – на протязі 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб і членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі по тексту ЄСВ), страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду. Варто наголосити на тому, що ЄСВ почав утримуватися з 01.01.2012 р. замість внесків до фондів соціального страхування.

.

Таким чином, при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати база обкладення ПДФО до 01.01.2016 р. визначалась за такою формулою:

)

де БО – база обкладення ПДФО; ЗП – заробітна плата, що нараховується платнику податку; ПСП – податкова соціальна пільга (далі по тексту ПСП).

2016 р. обчислювати базу оподаткування набагато простіше, адже утримань до єдиного соціального внеску вже не проводять, тому на сьогодні формула виглядає таким чином:

)

.

1.21

за 2013-2015 рр., тис. грн.

646,8

 

.

.

 

1.15. Оцінка ризику банкрутства підприємства, його конкурентоспроможності і рейтингу серед суб’єктів на регіональному рівні

 

Надалі оцінимо потенційний банкрутства економічного суб’єкта. Важливим елементом майбутньої системи показників ефективності економічної діяльності місцевих суб’єктів господарювання може стати інтегральний показник фінансового стану підприємств, який визначається за формулою Альтмана:

,

— частка оборотних засобів у активах, тобто відношення робочого капіталу до загальної суми активів підприємства;

— коефіцієнт рентабельності активів, обчислений за нерозподіленим прибутком, тобто як відношення нерозподіленого (чистого) прибутку до загальної суми активів;

— коефіцієнт рентабельності активів, обчислений за прибутком від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до загальної суми активів;

— коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу, тобто відношення ринкової вартості акціонерного капіталу (вся ринкова вартість капіталу підприємства) до короткострокових зобов’язань;

.

Перший коефіцієнт характеризує платоспроможність підприємства; другий і четвертий — відображають структуру капіталу; третій — рентабельність активів; п’ятий — оборотність засобів.

Ступінь вірогідності банкрутства за Е. Альтманом

Низька

 

Результати численних розрахунків за моделлю Альтмана показали, що узагальнюючий показник Z може приймати значення в межах [-14; +22], при цьому підприємства, для яких Z > 2,99, потрапляють в число фінансово стійких, підприємства, для яких Z < 1,81, є безумовно неспроможними, а інтервал [1,81 -2,99] складає зону невизначеності.

).

за моделлю Альтмана

Спадає

 

р., що робить підприємство фінансово-стійким, визначає показник імовірності банкрутства низьким.

Підприємство має високий ступінь інвестиційної привабливості для інвесторів в напрямку залучення додаткових капітальних вкладень, практика минулих періодів, визначає що підприємство цілком платоспроможне та фінансово стійке.

в діяльності вантажних перевезень по м. Житомир та Житомирській області є такі підприємства:

2. ТОВ «Іпрус»

3. ТОВ «Аврора-2011»

4. ПП «Банцер»

).

 

суми місць

2

 

значного рівня зростання дохідності, збільшення продуктивності праці, прибутковості. Але подальше зниження рівня фінансової стійкості знизить його рейтинг в майбутньому.

 

 

 

 

 

1).

1

Система ризиків функціонування промислових підприємств

Соціально-політичні ризики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічні ризики

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ РИЗИКИ

 

 

 

 

3

 

Механізми моніторингу, оцінки і управління сукупністю даних ризиків формуються на рівні самого підприємства, у сфері розробки його економічної, товарної політики, а також концепції економічної безпеки країни.

Величина сукупного ризику функціонування промислових підприємств і процесу формування їх доходів за останній період зросла у півтора рази. В системі ризиків найбільша питома вага припадає на економічні і соціально-політичні ризики (73%).

Особливо важливими є:

підтримки вітчизняних товаровиробників, відсутність дієвих;

2) серед організаційних ризиків – панування посередників і трейдерів, що диктують свої умови товаровиробникам, зниження конкурентоспроможності мережі торговельних підприємств, втрата частки ринку, деструктивний характер податкової політики;

3) серед економічних ризиків – відсутність обґрунтованої економічної концепції розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості, недосконалість сучасної ринкової інфраструктури; деструктивність механізмів розвитку державної концепції продовольчої безпеки, поглиблення фінансової кризи вітчизняної економіки; падіння платоспроможного попиту населення, зниження реальної заробітної плати до рівня, що не забезпечує прожитковий мінімум, розшарування, диференціація суспільства.

Така сукупність ризиків формування доходів від виробничої діяльності має місце для більшості промислових підприємств. Проте, необхідно відзначити наявність специфічних ризиків в розрізі галузевої специфіки підприємств .

Фундаментальні ризики властиві більшості елементам економічної системи і слабо піддаються страхуванню. На відміну від них, специфічні ризики можуть бути пов’язані з окремими підприємствами, сегментами і складовими регіонального ринку, на якому діє промислове підприємство. У якості специфічних ризиків формування доходів від власної діяльності підприємств легкої промисловості, вважаємо за необхідне виділити: законодавчо-правові, економічні, фінансові, політичні, організаційні, соціальні.

Законодавчо-правові ризики можуть торкнутися відміни податкових пільг, необґрунтованого посилення контролю з боку податкових органів, деструктивного державного втручання в механізми функціонування виробничого підприємства.

Негативна дія системи економічних і фінансових ризиків на функціонування промислових підприємств може виражатися в погіршенні податкового та інвестиційного клімату, труднощах і неможливості залучення кредитних ресурсів, непогашенні дебіторської заборгованості й інших чинниках, які перешкоджають ефективному розвитку регіональної торгівлі і вітчизняних товаровиробників.

перешкоджати ефективному розвитку їх реалізаційної політики.

1).

Початковим етапом процесу управління ризиками є розробка загальної стратегії формування і ефективного розвитку промислових підприємств. Далі розробляються загально-стратегічні напрями, здійснюється прогнозування вірогідності настання ризикових ситуацій з урахуванням галузевої специфіки підприємств. Наступним етапом є загальна оцінка рівня сукупного ризику. Далі – розробка конкретних функціональних механізмів управління для кожної складової, або їх сукупності. На завершальних етапах алгоритму знаходиться організація контролю та здійснення функціонального аналізу ефективності управління ризиками.

 

ьності промислових підприємств

виникнення ризиків у сфері формування доходів від виробничої діяльності промислових підприємств слід виділити:

неефективність маркетингової політики і збутової діяльності підприємств;

наявність тіньових механізмів у формуванні доходів підприємств;

низький рівень економічної відповідальності керівництва підприємств у процесі формування, розподілу та цільового використання доходів від виробничої діяльності;

слабка можливість держави захистити вітчизняних товаровиробників від несанкціонованого імпорту низькоякісної продукції;

зростання ринку фальсифікованої продукції;

недостатність розвитку вітчизняного ринку сировини для промислових підприємств;

відсутність ефективної цінової політики;

слабка врегульованість кон’юнктурної сезонності коливання цін;

зниження конкурентоспроможності продукції;

відсутність рівноправності і гарантій товаровиробника у взаємодії з елементами ринкової інфраструктури;

необґрунтована кількість посередників у процесі просування продукції від виробника до кінцевого споживача.

Для мінімізації прояву сукупності ризиків необхідне: формування ефективних реалізаційних механізмів в галузі; впровадження прозорих схем обліку витрат і доходів від операційної діяльності підприємств; впровадження ефективних прийомів ціноутворення і форм розрахунків; мінімізація кількості оптовиків і перекупників в ланцюзі просування товару до споживача; формування ефективних механізмів просування вітчизняної продукції на зовнішній ринок.

 

2.2. Обґрунтування методики економічної діагностики підприємства, оцінка вітчизняного і зарубіжного досвіду за темою дослідження

 

стану підприємства.

і до складу якого входили: бюджетна безпека; валютна безпека; грошово-кредитна безпека; боргова безпека; безпека страхового ринку; безпека фондового ринку.

. Останнім документом визначаються можливі загроз економічній безпеці в Україні. Його використовують для інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України загалом в економіці та за окремими сферами діяльності. У Методичних рекомендаціях зазначається, що органи державної влади та інші установи можуть використовувати їх для визначення рівня складових економічної безпеки при прийнятті управлінських рішень щодо аналізу, запобігання та попередження реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері.

регламентом оцінки рівня фінансової безпеки не здійснено, відсутня також чітко визначена законодавчо методика регулювання фінансової безпеки на самому підприємстві.

Відповідно, за нинішніх умов важливою складовою відповідного механізму забезпечення фінансової безпеки підприємств виступає формування досконалої методики аналізу та оцінки рівня фінансової безпеки підприємств. Загальновизнана методика оцінки стану фінансової безпеки підприємств як на макро-, так і на макрорівнях на даний момент відсутня. У процесі аналізу та вивчення науково-фахової літератури було виявлено, що всі існуючі й запропоновані моделі та методи оцінки фінансової безпеки підприємства можна поділити на дві групи: індикатори оцінки фінансового стану підприємства; методи оцінки фінансової безпеки підприємства на основі методів та моделей прогнозування банкрутства.

).

2.2

підприємства

Кракос Ю.Б.,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

До першої групи відносяться такі показники, які визначають фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність, ділову активність та рентабельність – коефіцієнтний аналіз.

. Показники фінансової стійкості розраховуються за формулами:

   (2.1)

(2.2)

   (2.3)

.

Позитивним в даній методиці є аналіз різних напрямів фінансової діяльності підприємства та їх прогноз загроз фінансовій безпеці підприємства на довгостроковий період. При цьому негативним елементом є односпрямованість фінансового показника: залучений та позиковий капітал, рівень оборотного капіталу. Проводиться розрахунок лише показників, що характеризують надлишок чи нестачу власних оборотних коштів, а також загальну величину основних засобів на підприємстві.

]. Вчений визначає лише одну особливість фінансової безпеки, а саме, захист фінансових інтересів підприємства, і не включає таку характеристику, як необхідність забезпечення збалансованості і якості системи фінансових інструментів, технологій і послуг.

]. Далі пропонується проводити інтегральний фінансовий аналіз («модель Дюпона», об’єктно-орієнтована система інтегрального аналізу формування чистого прибутку, система портфельного аналізу), але вже практично не застосовуючи наведені вище індикатори фінансового стану підприємства.

Негативним фактором даної методики є оцінка не самого рівня фінансової безпеки підприємства, а власне стан фінансової діяльності, що далеко не одне й те ж. Крім того, за такого методичного підходу немає інтегрального показника, який характеризував би в цілому стан фінансової діяльності підприємства.

К.С. притримується такої ж думки та стверджує, що лише на базі показника прибутку, який відображає реалізацію основного фінансового інтересу підприємства, можна будувати всю систему показників фінансової безпеки підприємства. Тут теж можемо відмітити фрагментарність оцінки та спрямування лише на показник прибутку, не враховуються додатків фактори впливу на фінансову безпеку.

На наш погляд, основним критерієм включення показника до множини індикаторів фінансової безпеки є забезпечення реалізації пріоритетних фінансових інтересів підприємства (як і господарських загалом). Ці інтереси визначаються станом функціонування підприємства.

Використання системи індикаторів для оцінювання фінансової безпеки підприємства прийнято й у світовій практиці. Згідно зі світовою практикою, вимоги до значень індикаторів не мають обов’язкового характеру, а лише рекомендаційний у разі оцінювання стану фінансової безпеки підприємства.

].

підприємства дає змогу вирішити ще одну важливу проблему, а саме: не лише оцінити стан фінансової безпеки, а й виявити і оцінити можливі негативні тенденції в діяльності підприємства. Визначення рівнів безпеки дає можливість охарактеризувати ступінь розвитку цих негативних тенденцій. Підтвердженням цьому є наукові дослідження М. Бендікова, який, розглядаючи фінансову складову як найбільш вагому у гарантуванні економічної безпеки підприємства, вказує на необхідність використання критичних порогових (бар’єрних) значень показників при визначенні рівнів безпеки, які свідчать про передкризовий, кризовий та критичний стан підприємства.

Що стосується використання точки беззбитковості для оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства, то такий підхід варто застосовувати для оперативного оцінювання і прогнозу на майбутнє.

є складним завданням, оскільки потребує врахування значної кількості чинників, які впливають на діяльність підприємства, як тих, вплив яких можна оцінити кількісно, так і тих, вплив яких кількісної оцінки немає.

 

 

Система інформаційного забезпечення – підвищення якості управління підприємством завдяки покращенню вищеназваних характеристик інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень. Таким чином, основним призначенням інформаційного забезпечення є можливість забезпечувати таку організацію і представлення інформації, які відповідали б будь-яким вимогам користувачів, а також умовам автоматизованих технологій.

обумовлює вимоги, що пред’являються до нього:

представляти повну, достовірну і своєчасну інформацію для здійснення всіх розрахунків і процесів ухвалення управлінських рішень з мінімумом витрат на її збір, зберігання, пошук, обробку і передачу;

забезпечувати взаємозв’язок завдань функціональних підсистем на основі однозначного формалізованого опису їхніх входів і виходів на рівні показників і документів;

передбачати ефективну організацію зберігання і пошуку даних, що дозволяє формувати дані в робочі масиви під регламентовані завдання і функціонувати в режимі інформаційно-довідкового обслуговування;

в процесі вирішення економічних завдань забезпечувати роботу управлінських працівників і комп’ютера в режимі діалогу.

Основним джерелом інформації є фінансовий облік і складена за його принципами фінансова звітність. Звісно ж, найбільш змістовними є щоквартальні, щомісячні або навіть щоденні внутрішні звіти, за даними яких можуть бути швидко виявлені слабкі та сильні сторони діяльності підприємства. Проте і фінансова звітність потрібна, принаймні для інформування про: – параметри діяльності підприємства, передуючі банкрутству або що забезпечують інтенсивний розвиток підприємства; – наявність реальної можливості відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного періоду; – причини фінансової нестійкості підприємства, що призвели до її неплатоспроможності; – стан ліквідності активів підприємства та їх структури.

”; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, постанови НБУ, внутрішньогосподарські нормативні акти суб’єктів господарювання.

]. Нормативно-правове забезпечення захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму спрямоване на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин; визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин. Забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель покладено на Антимонопольний Комітет України.

.

.

 

 

, зовнішні та внутрішні впливи сфер діяльності підприємства.

держава та її інститути (міністерства, відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові кампанії), а також підприємства, установи й організації як державного, так і приватного сектора економіки.

­печують фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних — технічних, фізичних тощо.

: зовнішні і внутрішні.

підприємства.

.

можуть виступати державні та  недержавні органи. Державні органи – здійснюють повноваження щодо безпеки суб’єктів фінансово-господарської діяльності, до структури яких вони входять, або ж надають послуги стороннім фірмам на умовах укладених договорів, прикладом чого є діяльність  Державної служби охорони МВС України щодо заходів безпеки усіх без винятку комерційних банків в Україні. Недержавні органи, які представлені охоронними організаціями, аналітичними центрами, інформаційними та консалтинговими службами, які за відповідну плату на умовах договору надають послуги щодо охорони об’єктів, здійснюють захист інформації, комерційної таємниці тощо. До цієї групи суб’єкті належать і власні служби безпеки підприємства недержавної форми власності.

підприємства належать:

захист законних прав і інтересів підприємства і його співробітників;

збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки;

вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;

виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників підприємства на шкоду його безпеці;

забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;

.

підприємства належать:

1) захист комерційної таємниці і конфіденційної інформації;

2) комп’ютерна безпека;

3) внутрішня безпека;

4) безпека будівель і споруд;

5) фізична безпека;

6) технічна безпека;

7) безпека зв’язку;

8) безпека перевезень вантажів і осіб;

9) екологічна безпека;

10) конкурентна розвідка тощо.

можуть бути класифіковані залежно від регламенту відносин. Відтак вони можуть регулюватись договором. В основному це стосується зовнішніх організацій, або окремих спеціалізованих фахівців залучених з метою забезпечення безпеки на підприємстві. В іншому випадку порядок взаємодії може регулюватись наказом. Ця форма відноситься до внутрішніх підрозділів. Посадові інструкції, в свою чергу, регулюють діяльність окремих працівників.

­начають за одним критерієм — відсутністю чи наявністю завданих йому матеріальних збитків і моральної шкоди. Зміст цього критерію характеризується такими показниками:

а) запобігання витоку конфіденційних відомостей;

б) запобігання протиправним діям з боку персоналу підприємства, його відвідувачів, клієнтів або припинення таких дій;

в) збереження майна й інтелектуальної власності підприємства;

г) запобігання надзвичайним ситуаціям;

д) припинення насильницьких злочинів щодо окремих (спеціально виділених) працівників підприємства і груп їх;

е) своєчасне виявлення і припинення спроб несанкціонованого проникнення на об’єкти підприємства, що охороняються.

З урахуванням викладеного вище можна визначити такі загальні орієнтири дій і ухвалення рішень, які полегшують досягнення цих цілей:

а) збереження і нарощування ресурсного потенціалу;

б) проведення комплексу превентивних заходів щодо підвищення рівня захищеності власності й персоналу підприємства;

в) залучення до діяльності із забезпечення безпеки підприємства всіх його працівників;

г) професіоналізм і спеціалізація персоналу підприємства;

д) пріоритетність несилових методів запобігання загрозам і їх нейтралізації;

е) створення служби економічної безпеки на підприємстві.

з  власною службою та потужними ресурсами.

 

 

, є кредитний ризик та ризик концентрацiї бiзнесу, ризик змiни вiдсоткових ставок, валютний ризик та ризик лiквiдностi.

Кредитний ризик полягає в тому, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед компанiєю у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв для компанiї. Кредитний ризик компанiї, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми, представленi у звiтi про фiнансовий стан, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом компанiї на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом компанiї.

даний ризик не є суттєвим.

негативно вплинуть змiни курсiв обмiну валют. Компанiя здiйснює певнi операцiї в iноземних валютах. Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння валютним ризиком, водночас, керiвництво компанiї намагається зменшити вплив такого ризику шляхом пiдтримання стабiльного рiвня монетарних активiв та зобов’язань в iноземнiй валютi.

Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що компанiя не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi компанiї ретельним чином контролюється та управляється. Компанiя використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.

­гальній величині власних коштів підприємства.

­єнта ризику (К). Коефіцієнт ризику можна розраховувати:

­го активів;

);

2.3

Рівні ризику залежно від співвідношення величини можливих утрат і величини власних коштів підприємства

К0,25

0,25<К0,50   

0,50<К0,75

К>0,75

Катастрофічний

 

) тощо.

Таблиця 2.4

Типи поведінки особи, що приймає рішення залежно від співвідношення очікуваних значень утрат (Еут) і надбань (Енд)

К0,2

0,2<К0,4

0,4<К0,6

0,6<К0,8

0,8<К1

К1

Азартний

 

­повідно до викладеного вище.

­мірі його половини – 0,375 (область підвищеного ризику) і т. д.

­ся за формулою:

1)

 

де n – число випадків настання конкретного рівня втрат; N – загальне число випадків у статистичній вибірці, що включає й успішно здійснені операції даного виду.

Розглянемо характеристику кожної з областей.

­рантією одержання розрахункового прибутку. Теоретично прибуток не обмежений. Коефіцієнт ризику К1 = 0.

­вого значення.

­никам за виконану роботу, але при цьому покриє матеріальні витрати, пов’язані з виробництвом продукції.

­дукції. Коефіцієнт ризику К4 – 0,50- 0,75.

­ємства, тобто можливе повне банкрутство. Коефіцієнт ризику К5 = 0,75- 1,0.

наведені в табл. 21.

визначимо як суму частот. Відповідно по роках:

= (0,32 + 0,33 + 0,05 + 0,05)/1 = 0,75;

= (0,35 + 0,20 + 0,20 + 0,05)/1 – 0,80;

= (0,05 + 0,17 + 0,25 + 0,38)/1 – 0,85.

­татів.

2.5

Частота виникнення втрат в областях ризику

Загальні

Область

мінімального

Область

підвищеного

Область

критичного

Область

неприпустимого

0,38

 

­фіцієнта ризику в кожній області (як для інтервального ряду).

р.

 

Стандартне відхилення:

 

­зику, але може коливатися від області підвищеного ризику до області неприпустимого ризику К = 0,56 ± 0,20.

.

.6

Результати розрахунків

0,20

 

Даний метод дає досить точні результати при дотриманні трьох основних умов:

наявність достовірних статистичних даних не менш ніж за 3-5 попередніх періодів господарювання;

­ку в минулому і сьогоденні;

­му періодах часу).

 

 

 

Висновки

 

Фінансові результати від операційної діяльності зросли в 112,15 рази у порівнянні з 2013 роком. Чистий прибуток у 2015 році становив 663,20 тис. грн., що в 46,74 рази більше за 2013 рік.

Негативним є збільшення частки залученого капіталу на 0,50 пунктів. Частка поточних зобов’язань в загальній сумі джерел фінансування у 2015 році становить 88%, що на 0,38 пунктів більше за нормативне значення. Показники фінансової стійкості ПП «ВКП Проспект» свідчать про зростання залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Відповідно основних показників рентабельності підприємства визначається ефективне ведення господарської діяльності, що є позитивним.

Сучасне корпоративне управління ПП «ВКП Проспект» визначає, як саме власники координують і контролюють роботу менеджерів, встановлюючи механізм установки цілей, планування, досягнення поставленої мети, звітності, а також відповідальність менеджерів за результати діяльності.

Відповідно отриманих даних, маємо зростання ефективності управління на підприємстві в 2015 р. порівняно з 2014 р., що сформовано в результаті зростання чистого прибутку підприємства на 5,5 рази.

ума операційних витрат за аналізований період зросла на 4138,6 тис. грн., або в 19,11 рази. В 26,6 рази зросли матеріальні затрати, в 5,83 рази зросли витрати на оплату праці та відповідно відрахування на соціальні заходи. Інші операційні витрати зросли на 54,7 тис. грн., або в 2,51 рази.

У відповідності з П(С)БО облік здійснюється в Головній книзі, складеній на основі первинних бухгалтерських документів з повним застосування ПЕОМ. Облік являється безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.2015 року, що здійснено згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку, адекватним. Протягом 2015 року підприємство перебувало на загальній системі оподаткування.

ошти були спрямовані на будівельні роботи, купівлю нових автотранспортних засобів та ремонт діючого автопарку. Зауважимо, що рівень капітальних вкладень підвищувався прямо пропорційно до розширення господарської діяльності підприємства, а тому є ефективним.

У 2015 році підприємство взяло на баланс поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями у розмірі 323,4 тис. грн., що становить 8,03% в загальній структурі. Також у 2015 році підприємство оформило короткостроковий кредит банку на суму 408,0 тис. грн., що складає 10,13% від загальної структури. Збільшилась кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 1764,4 тис. грн., або в 67,58 рази, збільшення складає 39,18 п.с.

У 2015 році відбулось їх збільшення в 24,08 рази у порівнянні з 2013 роком, наявні також значні структурні зрушення, зокрема, на 2,73 пунктів структури збільшилася питома вага чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг.

Формування системи мотивації персоналу ПП «ВКП Проспект» спрямовується на формування відповідної та гідної оплати праці спеціалістів. Матеріальне стимулювання на сучасному етапі діяльності підприємства застосовується в комплексі з організаційно-технічними заходами, пов’язаними з підвищенням змістовності праці, поліпшення її умов. В 2015 р. відзначається позитивне зростання фонду оплати праці на 216,22 тис.грн, або в 2,28 рази. Таке зростання відбулось в результаті зростання фонду основної заробітної плати на 47,7% та фонду додаткової заробітної плати в 2,22 рази, фонду заохочень в 3,17 рази. Найбільшу частку в складі фонду оплати праці займає фонд основної заробітної плати – 86,5% в 2013 р. та 85,9% в 2015 р. В загальній структурі фонд додаткової заробітної плати знижується на 0,3 п.с.

При визначенні планових показників на ПП «ВКП Проспект» на 2017 р. врахуємо позитивний вплив стратегічних нововведень, покращення та оновлення обладнання, удосконалення системи управління господарською діяльністю. Тоді у 2017 р. чистий дохід підприємства, відповідно прогнозуємо збільшення на 50%, а приріст витрат на виробництво матиме менші темпи. Значну увагу повинні приділити зниженню інших операційних витрат.

слід вважати відсутність практики використання таких методів економічного планування, як пофакторний і системний. На нашу думку, це спричиняє значні недоліки як в системі економічного управління, так і в системі економічного планування підприємства.

р. Зростання суми сплачених податків було спричинене збільшенням насамперед зростанням загальної суми соціальних відрахувань на 56,2 тис.грн та сплатою ПДВ – на 426,3 тис.грн і податку на прибуток – 154,3 тис.грн. Найбільшу питому вагу, а саме 60% в структурі податкових платежів займають податок на додану вартість та 22,4% — податок на прибуток.

Майже всі показники в динаміці зростають, що підвищує ступінь високої стійкості підприємства та незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Така тенденція обумовлена зростанням рівня власного капіталу в 2015 р., що робить підприємство фінансово-стійким, визначає показник імовірності банкрутства низьким.

фінансово стійке.

забезпечення стабільного функціонування в сучасних складних умовах вітчизняного економічного середовища промисловим підприємствам необхідно впроваджувати системи ефективного управління економічними ризиками, що дозволить не лише визначати причини виникнення ризиків функціонування, але і обирати комплекс заходів для нейтралізації або мінімізації їх впливу.

напрями, здійснюється прогнозування вірогідності настання ризикових ситуацій з урахуванням галузевої специфіки підприємств. Наступним етапом є загальна оцінка рівня сукупного ризику. Далі – розробка конкретних функціональних механізмів управління для кожної складової, або їх сукупності. На завершальних етапах алгоритму знаходиться організація контролю та здійснення функціонального аналізу ефективності управління ризиками.

В напрямі управління економічними ризиками підприємства, важливим є комплексна оцінка існуючих загроз для підприємства, що перш за все слід виконувати на основі оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємства.

При розрахунку рівня економічного ризику підприємства не можна спиратися на обчислення одного або декількох показників, адже фінансова діяльність підприємства інтегрована із загальною системою управління підприємством. Крім того, розрахунок нормативних (порогових) значень показників економічної безпеки з уникнення економічного ризику є складним завданням, оскільки потребує врахування значної кількості чинників, які впливають на діяльність підприємства, як тих, вплив яких можна оцінити кількісно, так і тих, вплив яких кількісної оцінки немає.

Суб’єктами управління економічних ризиків виступають саме підприємство, держава та її інститути (міністерства, відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові кампанії), а також підприємства, установи й організації як державного, так і приватного сектора економіки.

Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв ПП «ВКП Проспект», є кредитний ризик та ризик концентрацiї бiзнесу, ризик змiни вiдсоткових ставок, валютний ризик та ризик лiквiдностi.

Валютний ризик визначається як ризик того, що на фiнансовi результати ПП «ВКП Проспект» негативно вплинуть змiни курсiв обмiну валют. Компанiя здiйснює певнi операцiї в iноземних валютах. Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння валютним ризиком, водночас, керiвництво компанiї намагається зменшити вплив такого ризику шляхом пiдтримання стабiльного рiвня монетарних активiв та зобов’язань в iноземнiй валютi.

 

Список використаних джерел

 

gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin

main.cgi?nreg=322-08

/laws/show/2755-17

Цивільний кодекс України. Закон №435-IV від 16.01.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з домашньої сторінки Інтернету

від 16.07.1999 р. із змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – № 8 – 9. – 27 січня 2012. – С. 5 – 10.

// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст.361 (за станом на 01.01.2012 р.).

Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 2011.- № 27.- Ст. 227.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

.

Александрова М.М. Фінанси підприємств: навч. посібн. [для студ. екон. спец.] / М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев, О.М. Петрук, С.О. Маслова / за ред. Г.Г. Кірейцева. – Вид. 2-ге, [доп. і перероб.]. – К. : Вид-во ЦУЛ, 2008. – 432 с.

Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В.Мниха. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.-395 с.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2006. – 776 с.

Економіка підприємства: Навчальний посібник.-Вид. 2-ге, доповн. і переробл. / І.М. Бойчик. — К.: Атіка, 2006.- 528 с

Графова Г.Ф. Экономические проблемы антикризисного управления / Г.Ф. Графова. – М. : Изд-во экономико-правовой лит-ры, 2006. – 288 с.

Залунін В. Ф. Організація управління економічним ризиком підприємств невиробничої сфери в умовах ринку / В. Ф. Залунін // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 2. — С. 262-267. –

Іванов В. Л. Методи зниження економічного ризику / В. Л. Іванов // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2011. — № 4. — С. 119-124.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 680 с.

Ковригіна В. Є. Управління фінансово-економічними ризиками / В. Є. Ковригіна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2013. — № 1. — С. 102-111. – 

Костенко Т.Д. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. / Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков B.C., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 400 с.

2007. — 452 с.

Кракос Ю.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / Ю.Б. Кракос, Р.О. Разгон // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1(1). – С. 86-97.

Логвінова О. П. Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості економічного потенціалу підприємства / О. П. Логвінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2013. — Вип. 1(2). — С. 49-54.

Серія : Економіка. — 2008. — Т. 99, Вип. 86. — С. 108-114. 

Надрага В. І. Ризик як економічна категорія / В. І. Надрага // Університетські наукові записки. — 2013. — № 2. — С. 296-302.

Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й. М. Петровича. – 2-ге вид., виправл. – Львів: „Магнолія плюс”, видавець СПД ФО В.М. Піча. – 2006. — 580 с.

­вання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

Прокопчук О. Т. Вплив економічних ризиків на фінансові результати підприємств / О. Т. Прокопчук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2012. — Вип. 81(2). — С. 255-265. 

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. / Г.В. Савичцька. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

Семенютіна Т. В. До питання обґрунтування сутності ризику як економічної категорії / Т. В. Семенютіна // Економіка і регіон. — 2012. — № 6. — С. 161-164. 

106-113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

Здания, дом, квартира. Подготовительная группа

Подготовительная группа

 

 

 

»

 

 

Словарная работа

 

Словарь предметов:

Словарь действий:

Словарь признаков:

Высокий, низкий, старый, новый, просторный, тесный, двухэтажный, пятиэтажный, кирпичный, деревянный, каменный, блочный, городской, загородный, панельный…

 

 

Лексико-грамматические категории

 

Дидактическая игра «Чего в доме много?»

В доме много

 

 

Дидактическая игра «Назови какой?» (образование сложных слов)

Дом (какой?)

Квартира (какая?)

— однокомнатная, двухкомнатная …. до 5.

 

Дидактическая игра «Выложи из палочек дом» (образование приставочных глаголов)

 

 

 

Дидактическая игра «Где что находится?» (употребление предлогов У, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ПОД, НАД)

У дома – магазин.

Около дома – дерево.

За домом – парк.

За домом – парк. И т.д.

 

 

 

творительного падежа с предлогами С и СО, усвоение категории родительного падежа единственного и множественного числа)

Дом с крышей.

Дом с балконом.

Дом без крыши.

 

 

 

Дидактическая игра «Возвращаемся домой» (образование приставочных глаголов от глагола ХОДИТЬ)

Дорогу переходим, к дому подходим. Дом обходим, в подъезд заходим, из дома выходим, в д/с уходим.

 

Связная речь

Составление рассказа «Дом, в котором я живу».

Составить рассказ «Моя квартира»:

А) на каком этаже находится квартира?

Б) Сколько комнат?

В) Если балкон?

Г) Кто живет в квартире?

Д) нравится тебе твоя квартира? Чем?

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Здания, дом, квартира. Средняя группа

 

Средняя группа

Тема: «Здания, дом, квартира»

 

Словарная работа

Словарь предметов:

Словарь действий:

Словарь признаков:

высокий, низкий, старый, новый, деревянный, каменный, кирпичный…

 

Лексико-грамматические категории

Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?»

Дом (какой?)

Дверь (какая?)

— большая, деревянная, коричневая…

 

Дидактическая игра «Нет чего?» (образов. Р.П. ед.ч.)

Не чего? – дома, крыши, пола и т.д.

 

Дидактическая игра «Видим что?» (образование винительного падежа существ.)

Вижу что?

Дом, крышу, окно, пол …

 

Дидактическая игра «Назови ласково» (образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами)

дом

— домик

комната

дверь

— дверка

балкон

— балкончик …

 

Дидактическая игра «Один – несколько» (образование И.п. мн.ч.)

дом

— дома

пол

квартира

— квартиры

лестница

— лестницы …

 

Дидактическая игра «Что есть в домике?» (усвоение категории предложного падежа с предлогом В)

В домике есть —

мебель, обувь, игрушки, посуда и т.д.

 

Связная речь

Дидактическая игра «Что нужно домику?» (составление предложений по образцу)

 

Что нужно домику?

 

 

 

Составление рассказа по картинке «Что есть в моей комнате?»

Что есть в твоей комнате?

В моей комнате есть стол, кровать и т.д.

 

Загадки

Кто в дом ни идет,

Меня за ручку берет. (дверь)

Много соседей, все рядом живут,

А никогда не видятся. (окна)

 

Молотком и топором

Строим, строим новый дом.

В доме много этажей,

Много взрослых и детей.

 

 

 

 

1

 

зиртекс

КАРТА ПАРТНЕРА

 

 

Юридический адрес:

 

, дом 6, помещение 27ж

 

ОГРН

1171690015991

ИНН

1655381648

КПП

165501001

 

 

1

 

40

 

БИК 049401740

 

г.Ижевск

 

 

Директор

ФИО руководителя

Галкин Александр Борисович

 

зміст економіка

ЗМІСТ

………..4

астина……………………………………………………………6

ої служби……………………………………………..……..6

цеху…………………………7

стина …………………………………………………………10

11

20

24

.26

37

38

…………………….39

теплиці

 

заявка на струнах детства 2017-02-16

Заявка

»

 

I Сведения об авторах и исполнителях

 

ля (продюсера) коллектива

 

2) почтовый адрес

 

3) электронная почта

 

4) контактный телефон

 

5) сайт или страница в соц.сети (в случае наличия)

 

 

II Сведения о музыкальных произведениях (на каждое произведение отдельный блок)

 

6) название песни (композиции)

 

7) автор(ы) музыки

 

8) автор(ы) текста

 

9) обладатель(и) прав на песню(композицию)

(авторы, отдельные исполнители, коллектив группы, продюсер)

 

 

III Согласие на обработку персональных данных

)

_____________________________________________________,

данных, указанных в настоящей анкете.

 

».

 

Тип обработки персональных данных: неавтоматизированная обработка, с использованием вычислительной техники и сетей передачи данных общего пользования.

 

шоу-бизнеса), уничтожение (прекращение хранения и обработки).

 

Настоящее согласие передается на неопределенный срок.

 

овосибирск, ул. Немировича-Данченко, 122, ООО «Радио Юнитон»

 

):

 

_____________________________________________

 

коллектив (исполнитель)

»

 

Заявка на Турнир

(http://dunay-arena.at.ua/)

Контактное лицо:

:

Состав команды:

 

 

игроков.

не достигшего совершеннолетия. Не могут принимать участие люди, рискующие своим здоровьем. Уровень турнира: любительский.

заявка на участие в творческом вечере

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в творческом вечере «Свободный микрофон»

 

 

 

 

 

 

• Регламент выступления 5-7 минут.

• Согласно Приложению №1 выслать тест произведения.

Место проведения мероприятия: г.Владимир, Большая Московская 15, Пуэр-Бар.

• Дата и время проведения: 18 марта , 19:00

на личную страницу организатору (Некрасова Александра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 (текст произведения)

 

заявка на участие Поэтический Ринг

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

м литературном конкурсе

«Поэтический Ринг»

__________________________________________

_____________

3. ФИО участников команды:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

____________________________________

__________________

 

 

 

Директор образовательного учреждения (Печать/Подпись)

 

 

Заявка Принцесса Весны

»

.

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

______________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________

 

______________________________

.

 

 

________________(ФИО)

 

——————————————————————————————————————————

 

»

(для несовершеннолетнего участника)

 

едставителя участника Конкурса (родителя/опекуна)__________________

 

___________________________________________________________________________________

 

Паспорт ________________выдан______________________________________________________

организаторов конкурса.

дата рождения конкурсанта ________________________________

школа № ___________________класс____________________________

детский сад №_______________________________________________

 

«________»__ законного представителя участника ___________ФИО

 

 

Заявление 01-1 от 09.03.17 Нормативы ОДН

Руководителю департамента по тарифам Новосибирской области

Асмодьярову Гарей Равильевичу

630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96

 

Начальнику государственной жилищной инспекции Новосибирской области

Пономареву Евгению Александровичу

к, ул. Красный пр., 18

 

Депутату по избирательному участку № 36

Советского района г. Новосибирска

Фельдбуш Александру Владимировичу

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 4.

 

 

От председателя совета дома

по адресу г. Новосибирск, ул. Иванова, 27-145

Луговой Евгении Александровны

+79137512315

 

Исх. № 01-1 от 09 марта 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

подъездным девятиэтажным панельным домом серии 1-90, также называемый “малосемейкой”. Жилая площадь дома составляет 12580 кв.м., а площадь общедомовых помещений почти половину от жилой 6059,9 кв.м.

 

Мы имеем в качестве технических помещений:

1950,1 кв.м., 28 светодиодных светильника мощностью 8 Вт

.

 

Мы используем общие помещения:

1. лестничные клетки 2159,7 кв.м., на которых установлено 40 светодиодных светильников мощностью 8 Вт

ильнику на 9 кв.м.)

 

вах по ОДН наше энергосбережение никак не повлияет на сумму ОДН, зато повлияют большие общедомовые площади.

 

ашей специфики и без учета установленного у нас энергосберегающего освещения.

 

а на 40% по сравнению с суммами по ОДН — было 105 рублей, стало 145 рублей. В такой ситуации очевидно, что управляющая компания не будет заинтересована заниматься нашей проблемой.

.А. было сказано, что сейчас начинается процесс выработки новых нормативов.

фам Новосибирской области для того, чтобы совместными усилиями поспособствовать в разработке нормативов, которые были бы максимально приближены к реальности для домов нашей серии.

ры для решения вопроса разработки новых нормативов для домов нашей серии.

Я высылаю данное письмо депутату Фельдбуш А.В. с просьбой вынести данный вопрос на обсуждение совета депутатов.

 

или на мой рабочий почтовый адрес 630055, Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, офис 323.

 

 

 

Подпись: ___________________________

Заявление в молодежный парламент

Устюженского

униципального района от

_____________________________

.)

_____________________________

 

Заявление

 

самовыдвижения/выдвижения от

(ненужное зачеркнуть)

 

________________________________________________________________________________________

или молодежного совета муниципального образования/ общественного объединения/ организации/учебного заведения, выдвинувшего заявителя.)

 

О себе сообщаю следующие сведения:

 

_

Место рождения _______________________________________________________

_____________________________

_______________________________________________________________________

Адрес места жительства, регистрации_______________________________________

___________________________________

___

_______________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________

_______________________________________________________________________

ям, объединениям

_

_______________________________________________________________________

и____________________

___________________________________________________

_______________________________________________________________________

служащим _________________

______

___

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________

 

 

____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________ на ___л. в ____экз.;

ижении от указанной в заявлении

(выписка из протоколов собрания

выдвинувшей его организации)

 

г. ____________________ ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Устюженский Молодежный Парламент (vk.com/ust_molpar2012)

Заявление на согласие курсовая работа

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

в ЭБС

 

Я,

фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________

(указать, когда и кем выдан паспорт)

____,

зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________,

____________________________________________________________________________,

являющийся (-аяся) студентом

(з)1

, группа)

(наименование учебного заведения)

работу на тему:

 

 

название работы)

 

Дата:

 

 

Подпись: